fountain-pens-865998__180-kancelaria-adwokat-torun-info

Wpłaciłeś zadatek? Pilnuj terminów zawartych w umowie!

Blog

Pojęcie zadatku normuje art. 394 § 1 k.c., zgodnie z którym w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez fountain-pens-865998__180-kancelaria-adwokat-torun-infojedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Jeżeli jesteś kupującym pamiętaj, że wraz z bezskutecznym upływem terminu zawarcia umowy przyrzeczonej po stronie sprzedającego rodzi się uprawnienie do zatrzymania wpłaconego zadatku.  Wraz z upływem terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej prawo do zatrzymania zadatku nie wymaga odstąpienia od umowy przedwstępnej przez sprzedającego, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2014 roku, sygn. akt II CSK 509/13, zgodnie z którym zastrzeżenie w umowie przedwstępnej zadatku na wypadek niedojścia tej umowy do skutku z przyczyn leżących po stronie pozwanego, bez powiązania obowiązku jego zwrotu w podwójnej wysokości z koniecznością uprzedniego odstąpienia od umowy przez powódkę, stanowi modyfikację postanowień art. 394 § 1 KC, dostosowującą formułę tego postanowienia umownego do specyfiki umowy stron, w której niedojście do zawarcia umowy w uzgodnionym terminie powodowało wygaśnięcie uprawnienia jednej ze stron do żądania jej zawarcia i odpowiadającego temu uprawnieniu obowiązku drugiej strony, a więc uniemożliwiało stronom domaganie się zawarcia umowy na drodze sądowej. Tym samym odpada potrzeba odstępowania od umowy, wymaganie to jest bowiem przewidziane w tym celu, aby stan prawny stosunków między stronami był jednoznaczny. dollar-1443244__180-www-adwokat-torun-infoZadatek pełni rolę swego rodzaju zryczałtowanego odszkodowania, dlatego uprawniony może go dochodzić dopiero wówczas, kiedy nie przysługuje mu już roszczenie o wykonanie umowy. Jeżeli więc sposób skonstruowania przez strony umowy wywoływał co do przewidzianego w niej zasadniczego obowiązku – z chwilą upływu wyznaczonego terminu – skutek analogiczny ze skutkiem odstąpienia od tej umowy, składanie oświadczenia w tej materii było zbędne nie tylko w wypadku ewentualnej realizacji roszczeń z tytułu zadatku, ale także wówczas, kiedy roszczenie to zamierzała zrealizować strona przyjmująca zadatek, zatrzymując dany zadatek. W ten tylko sposób zachowana zostawała przewidziana w art. 394 § 1 KC wzajemność oddziaływania zadatku jako środka sankcjonującego nierzetelność w wykonaniu umowy.